CATMonitor


CATMonitor është një platformë interneti pa pagesë e krijuar për monitorimin dhe ndërgjegjësimin ndaj rrezikut të katastrofave natyrore të publikut. Ajo u mundëson familjeve dhe bizneseve të vizualizojnë, ndërveprojnë dhe kontribuojnë për kuptueshmërinë dhe matjen e rrezikut të banesave dhe bizneseve.

Ndërtesat e Mia

Funksionaliteti i CATMonitor 'Ndërtesat e Mija' jep mundësinë të vlerësoni riskun e ndërtesës...

Rreziqe Natyrore

Funksionaliteti i CATMonitor 'Rreziqe Natyrore' ju informon në lidhje me hartat e rreziqeve...

Katastrofa të Raportuara

Funksionaliteti i CATMonitor 'Katastrofat e Raportuara' ju informon mbi dëmtimet...

Sinjalizime mbi Katastrofat

Funksionaliteti i CATMonitor 'Sinjalizime mbi Katastrofat' ju informon gati në kohë reale mbi...